ISO 14001 – MENAXHIMI MJEDISOR

ISO 14001 është standardi ndërkombëtar për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor (EnvironmentalManagementSystems (EMS)më i përdorur në botë, me mbi 360,000 certifikata ISO 14001 të lëshuara globalisht. ISO 14001 është standardi kryesor i sistemit të menaxhimit i cili specifikon kërkesat për formulimin dhe mirëmbajtjen e një Sistemet e Menaxhimit Mjedisor. Kjo ndihmon për të kontrolluar aspektet mjedisore, për të zvogëluar ndikimet dhe për të siguruar pajtueshmërinë ligjore.