CE MARK

Markatura CE apo Conformitè Europeenne përkufizohet si shënimi i detyrueshëm i konformitetit të Bashkimit Evropian (BE) për rregullimin e mallrave të shitura brenda Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) që nga viti 1985. Markimi CE përfaqëson deklaratën e një prodhuesi që produktet përputhen me direktivat e kërkuara nga BE-ja. Këto direktiva zbatohen jo vetëm për produktet brenda BE-së, por edhe për produktet që prodhohen ose projektohen për t'u shitur përbrenda territorit tëBE. Kjo e bënë markën CE të njohur në mbarë botën

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT