Acg Kosova | GRANTE PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË NGA EU
16339
post-template-default,single,single-post,postid-16339,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

GRANTE PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË NGA EU

Projekti “Iniciativa për Qëndrueshmëri Ekonomike Rurale” (RESI) financuar nga “Austrian Development Cooperation” zyra në Kosovë shpallë
THIRRJE PER PROJEKT PROPOZIME / GRANTE
Rreth Projektit:
Qelliimi i grantit:
Rritja e te ardhurave per grate, fermeret e vegjel dhe komunitetet pakice duke ofruar asistence per aktivitetet e pranueshme te shoqatave te prodhuesve bujqesore dhe kooperativave ne komunat e Prishtines, Novoberdes, Kamenices dhe Ranillugut.
Lokacioni i Grantit:
Investimet e grantit duhet te behen vetem ne komunat: Prishtine, Novoberde, Kamenice dhe Rraillug.
Aplikantet e pranueshem:
1) Shoqatat e fermereve / prodhuesve
2) Kooperativat bujqesore
3) Shoqatat e rregjistrua – si p.sh. Sektori i blegtorise, prodhimit, perpunimit te ushqimit tradicional, bletarise, shpeztarise, peshkimit etj.
4) Grupet lokale te veprimit.
Shuma totale e projektit: 200,000 Euro

Vlera maksimale e 1 granti eshte: 15,000 Euro

Kontributi minimal financiar i aplikuesit: 10% e vleres se propzuar

Kontributi maksimal i projektit ADA: 90% e vleres se projektit.
Afati i aplikimit:
Hapja e thirrjes per propozime: 24 Maj 2018
Mbyllja e thirrjes per propozime: 22 Qershor 2018
Vleresimi:
Finalizmi i procesit te vleresimit: Mesi i muajit Korrik 2018
Alliance Consulting Group sh.p.k. ju ofron ndihmë ne kompletimin e dokumentacionit per te aplikuar per keto grante
Per me shume informata, kontaktoni ne:
+38344228736 ose +38349228736
e-mail: [email protected]
www.acg-kosova.com