HACCP - KONTROLLA USHQIMORE

HACCP është një standard ndërkombëtar që përcakton kërkesat për kontroll efektiv të sigurisë ushqimore. Ai ndërtohet rreth shtatë parimeve:

1. Kryerja e analizës së rrezikut të rreziqeve biologjike, kimike ose fizike të ushqimit,
2. Përcaktoni pikat kritike të kontrollit,
3. Vendosni kufijtë kritikë të kontrollit, për shembull, temperaturën dhe kohën minimale të gatimit,
4. Krijoni një sistem për të monitoruar kontrollin e Pikave Kritike të Kontrollit,
5. Vendosni veprime korrigjuese
6. Krijimi i procedurës për verifikim
7. Krijimi i dokumentacionit dhe mbajtja e shënimeve

Certifikim HACCP është një vlere e shtuar për një kompani që merret me përpunimin dhe prodhimin e ushqimit. Poashtu shërben si certifikatëqë kompania ka zhvilluar një plan gjithëpërfshirës dhe të plotë në përputhje me standardet me te larta për kontrolle të ushqimit. Thjeshte thënë që certifikim HACCP mund të jetë provë se biznesi juaj është konkurrues globalisht për sa i përket sigurisë ushqimore. Gjithashtu u jep klientëve tuaj idenë se sistemi juaj i menaxhimit të sigurisë ushqimore është i shkëlqyer. Procesi i certifikimit është një sistem njohjeje për angazhimin e një biznesi për sigurinë ushqimore.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT