ISO 14001 – MENAXHIMI MJEDISOR

ISO 14001 është standardi ndërkombëtar për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor (EnvironmentalManagementSystems (EMS)më i përdorur në botë, me mbi 360,000 certifikata ISO 14001 të lëshuara globalisht. ISO 14001 është standardi kryesor i sistemit të menaxhimit i cili specifikon kërkesat për formulimin dhe mirëmbajtjen e një Sistemet e Menaxhimit Mjedisor. Kjo ndihmon për të kontrolluar aspektet mjedisore, për të zvogëluar ndikimet dhe për të siguruar pajtueshmërinë ligjore.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT