ISO 22000 - SIGURIA USHQIMORE

ISO 22000:2018 është Standardi Ndërkombëtar I Sigurisë Ushqimore, i krijuar për të harmonizuar në shkallë globale kërkesat për menaxhimin e sigurisë ushqimore për bizneset brenda zinxhirit ushqimor.ISO 22000 kombinon dhe plotëson elementët thelbësorë të ISO 9001 dhe HACCP për të ofruar një kuadër efektiv për zhvillimin, zbatimin, monitorimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore të dokumentuar brenda kontekstit të rreziqeve të përgjithshme të një biznesi të caktuar. Certifikimi ISO 22000 synohet për kompanite që kërkojnë të krijojnë një Standardi Ndërkombëtar I Sigurisë Ushqimore më të fokusuar, koherent dhe më të integruar sesa kërkohet normalisht me ligj. Standardi kërkon përmbushjen e çdo kriteri ligjor dhe rregullator të lidhur me sigurinë ushqimore në sistemin e tij të sigurisë ushqimore.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT