ISO 45001 - SHENDETI & SIGURIA

ISO 45001 është standardi ndërkombëtar botëror për shëndetin dhe sigurinë në punë, i lëshuar për të mbrojtur punonjësit dhe vizitorët nga aksidentet dhe sëmundjet që lidhen me punën. Certifikimi ISO 45001 u zhvillua për të zbutur çdo faktor që mund t'u shkaktojë punonjësve dhe bizneseve dëm të pariparueshëm. Standardet e tij janë rezultat i një përpjekjeje të madhe nga një komitet ekspertësh të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë, të cilët shikuan nga afër një sërë qasjesh të tjera për menaxhimin e sistemit - duke përfshirë ISO 9001 dhe ISO 14001. Përveç kësaj, ISO 45001 u krijua për të marrë shëndetin e tjerë ekzistues në punë dhe standardet e sigurisë.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT