KONSULENCA MENAXHERIALE

https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/09/foto2-850x1280.png

KONSULENCA MENAXHERIALE

KONSULENCA  MENAXHERIALE,

përmban nje seri shërbime këshilluese për menaxhmentine lartë të kompanisë me qëllim të përmirësimit të efektivitetit të strategjisë së tyre të biznesit, performancës organizative dhe proceseve operacionale.

Konsulencamenaxheriale ofron këshilla profesionale për vendimmarrësit, strategji dhe Ndryshime organizative kur kërkohet zhvillimi i një plan të ri strategjik, rritja e biznesit apo të përfshihen strategji të reja inovative me qellim të uljes së kostos dhe zhvillimit të kompanisë.

Detyrat në fushën e KonsulencesMenaxheriale padyshim që ndryshojnë nga përmirësimi i efikasitetit të proceseve të biznesit, zbatimi i sistemeve të reja.

Shërbimet e ofruara përfshije edhe Hartimin e strategjive për zhvillim biznesi, Analiza të tregut,  Hartimi i projekt propozimeve, Asistence për aplikimin metodave te reja peroperacionalizim, Trajnime profesionale në fushën e zhvillimit te biznesit, Studime fisibiliteti, Menaxhimi i projekteve, Hartimi i Planeve implementuese etj.

KONSULENCA MENAXHERIALE

KONSULENCE STRATEGJIKE
 • Strategji biznesi
 • Analiza e transformimit te biznesit
 • Politikat e kompanisë
 • Organizimi strategjik
 • Organizimi digjital
 • Hulumtim & Zhvillim
KONSULENCE OPERACIONALE
 • Organizimi operacional
 • Shitja dhe Marketingu
 • Zingjiri i Furnizimit
 • Burimet dhe Prokurimi
 • Organizimi i strukturës financiare
 • Menaxhimi i projekteve
KONSULENCE BURIME NJERËZORE
 • Harmonizimi i detyrave, përgjegjësive, kompenzimit dhe benificioneve
 • Struktura ogranizative dhe përcaktimi i pozicioneve kyqe
 • Analiza dhe Funksionimi i stafit në departamente/sektor
 • Trajnime profesionale

– Paul Hawken

Menaxhmenti i mire është art ii të bërit të problemeve aq interesante dhe zgjidhjet e tyre aq konstruktive sa që secili dëshiron të i vishet punës dhe të merret me to.
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_02.png