Acg Kosova | Marketingu Digjital
16205
page-template-default,page,page-id-16205,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Marketingu Digjital

Marrë parasysh që kompanitë kanë nevojë të madhe për të rregulluar imazhin e tyre në treg, në mënyrë që të jenë sa më atraktiv dhe të pranishëm për tregun konkurrues, ACG ofron shërbime me fokus në  mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në krijimin e imazhit profesional dhe të qëndrueshëm karshi konkurrentëve tjerë

Duke marrë parasysh që kompanitë kanë nevojë të madhe për të rregulluar imazhin e tyre në treg, në mënyrë që të jenë sa më atraktiv dhe të pranishëm për tregun konkurrues, ACG ofron shërbime me fokus në  mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në krijimin e imazhit profesional dhe të qëndrueshëm karshi konkurrentëve tjerë.

Duke parë shtrirjen e teknologjisë informative dhe përdorimit të madh të rrjeteve sociale, si: Facebook, Instagram, Youtube, Google+, etj., Marketingu i rrjeteve sociale është medie e fuqishme me tendencë në rritje, në përdorim mjaftë të madh si kanale të marketingut digjital. Alliance Consulting Group sh.p.k. ofron shërbime me fokus në  mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në krijimin e imazhit profesional dhe të qëndrueshëm karshi konkurrentëve tjerë.

ACG është e specializuar në menaxhimin e marketingut digjital, gjegjësisht të Medieve Sociale. ACG ka një staf profesional në lëmine e marketingut dhe bashkëpunëtor profesional vendor dhe ndërkombëtar të fushave përkatëse që e bënë të shquhet për profesionalizmin e saj në shërbimet që ofron. Kompania jonë bënë analizën e situatës dhe identifikon mundësitë më të mira për promovim e biznesit tuaj. Merr vendime dhe planifikon objektivat për t`i vënë ato në veprim brenda një afati të caktuar kohor duke ofruar këto shërbime në:

 • Mirëmbajtjen e faqeve në rrjetet sociale
 • Dizajnimi i web faqeve sipas nevojave të klientit
 • Mirëmbajtjen e web faqeve
 • Dizajnimin e materialeve për postim
 • Postimin e materialeve në rrjetet sociale
 • Raportimin në baza mujore të rezultateve të ndikimeve të arritura
 • Trajnimi i stafit
 • Analiza e marketingut,
 • Hartimi i Strategjisë për Marketing,
 • Këshillime marketingu,
 • Krijimi i brendit [good will-it],
 • Dizajnimi i logos,
 • Dizajnimi i pakos reklamuese të kompanisë [ Llogo, PPT template, Letterhead, CD, forma e letrës zyrtare, Memorandume, Kontrata, etj. ]
 • Dizajnimi dhe shtypja e reklamës, broshurave, fletëpalosjeve, posterave, librave, etj.

 

Ne e vlerësojmë mundësinë për të paraqitur propozimet nga kualifikimi i marketingut të kompanisë tuaj përmes ofrimit të shërbimit për menaxhimin e marketingut digjital dhe ofrojmë zgjidhje ideale të promovimit të biznesit të klientëve. Me vite të tëra jemi prezent me shërbimet tona dhe gjatë kësaj periudhe, kompanitë jo vetëm që kanë përmirësuar sfondin e kompanisë dhe ekspozimin ndaj strategjive të ndryshme të marketingut digjital, por edhe janë pjekur teknika të avancuara dhe shndërrojnë atë në një proces që shërben si pronë e jona intelektuale për një ekip profesional. Ne jemi ndryshe nga kompanitë tjera të marketingut dhe sigurojmë një avantazh të veçantë për klientët tanë.

Ne ofrojmë ndihmë në shtrirjen e prezencës përkatëse drejtuar komunitetit / konsumatorëve, me editoriale të koordinuara, caktimin e bazuar në fjalë kyçe, në temën e hulumtimit dhe planifikimit, përmbajtjen për të adresuar interesat, nevojat dhe dëshirat e konsumatorit.

Ne ofrojmë fushatë efektive të marketingut digjital për brendin përmes angazhimeve të përshkruara në detaje. Një fushatë efektive e përmbajtjes së marketingut digjital, kërkon një mendim të fortë për objektivat e fushatës, fushatë të saktë të planifikimit, aftësi të mira në përshkrim, aftësi për hulumtime të mëtejshme dhe ekspertizën e medieve sociale, zbatimi i një procedure efikase dhe të suksesshme në ndjekje të fushatës. Ne kemi të gjithë ekspertizën dhe aftësitë e nevojshme për të siguruar një zbatim të suksesshëm të fushatës digjitale për kompaninë tuaj.

ACG ofron edhe menaxhimin e kampanjës të marketingut digjital, duke realizuar:

 • Mirëmbajtja dhe ripërtëritja e materialit
 • Menaxhimin e rrjeteve sociale
 • Menaxhimin e web faqes
 • Raportimim

Përmbajtja e marketingut digjital

Shërbimet tona mbështeten në mjetet për menaxhimin, ku ju mund të vendosni përmbajtje për vizitorët tuaj dhe informacionin aktual që është i rëndësishëm, për të cilin ne ju ofrojmë aplikim me teknologji të lartë, përmes:

 • Përditësimit dhe mirëmbajtja e përmbajtjes
 • Auditimi i përmbajtjes
 • Auditimi i analizës

Raporti i analizës

Meidat Sociale

Komunikimi me klientë në mediet sociale, është një strategji, që për të menaxhuar atë, nevojitet përvojë dhe njohuri për të përshtatur dhe dizajnuar informatat që do të shfaqen në rrjetet sociale më të njohura për audiencën e synuar të publikut, si:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twiter
 • LinkedIn
 • Google+