ISO 22000 – SIGURIA USHQIMORE

ISO 22000:2018 është Standardi Ndërkombëtar I Sigurisë Ushqimore, i krijuar për të harmonizuar në shkallë globale kërkesat për menaxhimin e sigurisë ushqimore për bizneset brenda zinxhirit ushqimor.ISO 22000 kombinon dhe plotëson elementët thelbësorë të ISO 9001 dhe HACCP për të ofruar një kuadër efektiv për zhvillimin, zbatimin, monitorimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore të dokumentuar brenda kontekstit të rreziqeve të përgjithshme të një biznesi të caktuar. Certifikimi ISO 22000 synohet për kompanite që kërkojnë të krijojnë një Standardi Ndërkombëtar I Sigurisë Ushqimore më të fokusuar, koherent dhe më të integruar sesa kërkohet normalisht me ligj. Standardi kërkon përmbushjen e çdo kriteri ligjor dhe rregullator të lidhur me sigurinë ushqimore në sistemin e tij të sigurisë ushqimore.