NGRITJE KAPACITETEVE

https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_05.png

NGRITJE KAPACITETEVE

Ndërtimi i kapaciteteve të kompanisë ka të bëjë me aftësinë e kompanisë për ti utilizuarasetet ekzistuese po ashtu edhe maksimizimin e potencialit te kompanisë si përshpejtimi i prodhimit ose përmirësimi i sistemeve dhe proceseve teknologjike. Rritja e kapaciteteve te kompanisë nënkupton Rritja për Kapaciteteve prodhuese, Utilizimi i Aseteve Ekzistuese, Maksimizimi i Potencialit njerëzor dhe operative, Rritja e prodhimtarisë apo shërbimeve, rritja e nr të punëtoreve dhe zgjerimi i shërbimeve.

ACG asiston kompanitë në Ndërtimi i kapaciteteve e cilat implementohet përmes angazhimit specifik për të forcuar:

INFRASTRUKTURA ORGANIZATIVE

Kjo përfshin gjëra të tilla si objektet (si vendet e punës ashtu edhe vendet e shërbimit), pajisjet (kompjuterët dhe teknologjitë e tjera, furnizimet e zyrës, pajisjet thelbësore për shërbimet) dhe operacionet në vendin e punës (të tilla si lista e pagave dhe kontabiliteti).

MENAXHIMI DHE QEVERISJA

Kjo i referohet bordit të kompanisë, Menaxhmentit te larte, Drejtorit menaxhues, stafit menaxherialpërfshirë Drejtoria, Financat, Administrata, Logjistika.

KAPACITETI I STAFIT

Kjo përfshin ngritja e kapaciteteve të stafit te kompanisë dhe zhvillimin profesional përmes trajnimeve specifike qe ndikojnë nëpërformancë më të mirë profesionale.

Përmirësimi i praktikave të menaxhimit është një parim i mire pranuar në botën e biznesit. Praktika tradicionalisht ka marrë një ndryshim të shkurtër në sferën jofitimprurëse, megjithatë, ku fokusi ka qenë më shpesh në projekte sesa në infrastrukturë.

Pa ndërtimin e kapaciteteve, kompania rrezikon të përqendron të gjithë energjinë dhe vëmendjen në ofrimin e shërbimeve dhe zgjerimin e projekteve se sa ne zhvillimin kapaciteteve prodhuese/shërbyese dhe operacionale. ACG arrin që këtë mungesë vizioni të mos krijoj paqëndrueshmëri organizative.

Elon Musk

Rritja e kapacitetit tuaj drejtues kërkon dedikim personal. Të jesh efektiv është aftësia për të bërë gjënë e duhur në çdo kohë, pa marrë parasysh koston.
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_02.png